รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารระดับต้นกระทรวงคมนาคม  
ณ สถานที่ สถานที่ราชการหรือเอกชน ในกรุงเทพฯ
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวเสาวลักษณ์  หลวงจอก  หัวหน้าแผนกอาวุโส 11 สสอ.
2  นางทิพย์  รัตนสุวรรณ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สนก.
3  นางสาวนันทิญาณี  เธียรนันท์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝพธ.