รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24)  
ณ สถานที่ สถาบันพระปกเกล้า
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายถนอม  รัตนเศรษฐ  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายถนอมฯ)