รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 56  
ณ สถานที่ ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวดลพร  ศรีคงรักษ์  วิศวกร 4 ฝบก.2
2  นายพัชรพงษ์  แขมคำ  วิศวกร 4 ฝบก.2
3  นายพันสราญ  สราญรมย์  วิศวกร 7 ฝบก.2
4  นางเอมวิภา  สุขคง  วิศวกร 7 ฝบก.2