รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการปรับปรุงกรอบงบประมาณลงทุนประจำปี ของ รฟม.  
ณ สถานที่ โต๊ะประชุมฝ่ายบัญชีและการเงิน
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวช่อกมล  รัตนพงษ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝชง.
2  นางสาวฐิตารีย์  เจนภาณุสวัสดิ์  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 4 ฝชง.
3  นางดลพร  ดิษฐเกษร  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝชง.
4  นางสาวทัศนีย์  น้อยบำรุง  หัวหน้าแผนก 9 ฝชง.
5  นางสาวทิพย์ศิริ  ผลเกิด  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 7 ฝชง.
6  นางสาวธนาภรณ์  วรรณศิริ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝชง.
7  นางสาวนวลพรรณ  สุกีธร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝชง.
8  นางนัทธมน  สิทธิศักดิ์  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 6 ฝชง.
9  นางสาวนาริสา  เจนเกียรติฟู  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 7 ฝชง.
10  นางพรพรรณ  ศรมณี  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝชง.
11  นายภูริณัฐ  ศิริเพ็ง  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 5 ฝชง.
12  นางสาวรชยา  คงเสาร์  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 7 ฝชง.
13  นางสาววิมลณัฐ  ศรีพิชัย  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 7 ฝชง.
14  นางสาวศรัลวลัย  เหลืองอร่าม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝชง.
15  นางศิรพร  โพธิ์สี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝชง.
16  นางสาวศิวพร  จริงจิตร  พนักงานการเงิน 7 ฝชง.
17  นายศุภกร  วรฤทธิ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝชง.
18  นายสัญชัย  แวดเวียง  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 7 ฝชง.
19  นางสาวสุชญา  ไชยวิวัฒน์วงศ์  พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ 5 ฝชง.