รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การสร้างความตระหนักเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
ณ สถานที่ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1 รฟม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกฤตินี  ชลสงคราม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝทท.
2  นายกฤษฏิ์ธิวัฒน์  ขจรพันธ์  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.
3  นายจิรายุทธ  จิตรังษี  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.
4  นายชลัมพล  หลาบนอก  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.
5  นางสาวดวงรัตน์  วชิรโลหพันธ์  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 6 ฝทท.
6  นางสาวทิพยสุดา  มณีจันทร์  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 7 ฝทท.
7  นางสาวธนากานต์  ส่งสุข  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 6 ฝทท.
8  นางสาวรวิสรา  คุ้มทุกข์  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 4 ฝทท.
9  นางสาววรรณดี  โอฬาร์ผล  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทท.
10  นายวรัญธร  สมญา  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.
11  นายศิกานต์  ประถมบูรณ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.
12  นายสมคิด  ลีลิตธรรม  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝทท.
13  นายสมเจตน  เวชปัญญาดำรง  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.
14  นางสาวสโรชา  สุขสัย  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 4 ฝทท.
15  นายอภิวุฒิ  ผิวเพชร  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฝทท.
16  นายอภิศาล  ยอดสุวรรณ  หัวหน้าแผนก 9 ฝทท.
17  นางสาวอมลรดา  สุภาโชค  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 6 ฝทท.
18  นายอานันท์  หวังกุหลำ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.