รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการและการสอบสวนอุบัติการณ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร ระบบราง  
ณ สถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรระบบราง
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวขวัญชนก  พิมพกรรณ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝปก.
2  นางสาวต้องจิต  ตีรเดชโยธิน  วิศวกร 5 ฝปก.
3  นายเขตนภันต์  จุลจิรวัฒน์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.
4  ร้อยตำรวจเอกเจริญชัย  สารพล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.