รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารคมนาคมระดับสูง รุ่นที่ 2 (นบส.คค.)   
ณ สถานที่ กระทรวงคมนาคม
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายกาจผจญ  อุดมธรรมภักดี  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝพค.