รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การศึกษาและออกแบบสิ่งอำนวความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง  
ณ สถานที่ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวปุณยนุช  ศรีแย้ม  หัวหน้าแผนก 8 สนก.
2  นางพัชนี  อัศวเหม  ผู้อำนวยการกอง 11 สนก.
3  นายนนทพจน์  เดชะชาติ  พนักงานบริหารธุรกิจ 5 ฝพธ.
4  นางสาวปุณยวีร์  ปภาศิริวาทย์  พนักงานบริหารพัสดุ 7 ฝจบ.