รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (ระบบ SE-AM) เกณฑ์การประเมินผลด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management)  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางระวิวรรณ  กันวี  พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส 10 สผว.
2  นางสาวกนกพร  สีทา  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
3  นางสาวกฤตยา  อินทรวิเชียร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝทบ.
4  นายกฤตวัฒน์  สื่อสวน  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทบ.
5  นางสาวกฤติกา  ฟองจันทร์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.
6  นางสาวกุลธิดา  วรจิตรานนท์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.
7  นางสาวจันทิมา  เบ็ญจรัตน์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทบ.
8  นางสาวจิตปภา  ถาวรสถิตย์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.
9  นางสาวจินรี  มีสกุล  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทบ.
10  นายจิรัฎฐ์  สีขาว  หัวหน้าแผนก 9 ฝทบ.
11  นางสาวชนานันท์  ผุดเพชรแก้ว  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.
12  นางฐิตารีย์  ศรีอาวุธ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.
13  นางสาวณิชากร  หนุนทรัพย์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
14  นางสาวธนพร  กาชัย  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.
15  นางสาวธนวรท  เบ็ญจกุล  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
16  นางสาวธนาภรณ์  ศิริบุญยังพิกุล  พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.
17  นางสาวนงนภัส  หวังเจริญกุลชัย  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.
18  นางสาวนนทิมาศ  อื้อจรรยา  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.
19  นางสาวนันท์ชญาน์  ทองวิวัฒน์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.
20  นางสาวนิยะดา  ใจดี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 ฝทบ.
21  นางสาวนุชนาถ  ลาภจิตร  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
22  นางสาวนุศรา  มัสเยาะ  หัวหน้าแผนก 9 ฝทบ.
23  นางสาวเบญจวรรณ  บุญสิม  พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.
24  นางปริศนา  บูรณารมย์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทบ.
25  นางสาวปาลิน  งดงาม  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
26  นางสาวพัณณิน  อินทรภักดี  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.
27  นางสาวพิชชาภรณ์  เรืองสุทธา  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.
28  นายพีรณัฐ  ขำช้าง  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.
29  นางสาวแพรวนภา  มากมูล  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.
30  นางสาวภัคนัน  จิตต์สว่าง  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.
31  นางสาวมาคี  มงคลรัตน์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.
32  นางสาวรวีวรรณ  พุทธิวัฒน์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
33  นายรัชกร  ธรรมคารวตา  หัวหน้าแผนก 9 ฝทบ.
34  นางสาวรุ่งนภา  ศรีสังข์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทบ.
35  นางสาววลัยภรณ์  พรหมทองแก้ว  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
36  นางสาววาศิณี  พรหมช่วย  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
37  นางสาวศิริพร  สินโท  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
38  นายศุภณัฐ  จารุพันธ์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.
39  นางสาวศุภางคณา  ชุมพล  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
40  นายสิทธิ์พงศ์  คุ้มดำรงค์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.
41  นางสาวสุจิตรา  กิติพรพิศาล  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทบ.
42  นายสุทัศน์  สิขเรศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.
43  นางสาวสุพาณี  สอนซื่อ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.
44  นายเสกสรรค์  นามบัวศรี  พนักงานทรัพยากรบุคคล 4 ฝทบ.
45  นางเสาวคนธ์  พาแสง  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.
46  นางสาวอชิรญา  สายวิจิตร  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.
47  นายอดิศร  คงพุนพิน  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.