รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับผู้บริหาร  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 9
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายณ พฤฒ  โรจนไพฑูรย์  พนักงานบริหารอาวุโส 11 รผป.
2  นางณฐมณ  บุนนาค  รองผู้ว่าการฯ (การเงิน) 14 รผง.
3  นายถนอม  รัตนเศรษฐ  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายถนอมฯ)
4  นายธีรพันธ์  เตชะศิรินุกูล  รองผู้ว่าการฯ (กลยุทธ์และแผน) 14 รผก.
5  นายพัฒนพงษ์  พงศ์ศุภสมิทธิ์  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายพัฒนพงษ์ฯ)
6  นายฤทธิกา  สุภารัตน์  รองผู้ว่าการฯ(บริหาร) 14 รผบ.
7  นายวิทยา  พันธุ์มงคล  รองผู้ว่าการฯ(ปฏิบัติการ) 14 รผป.
8  นายสาโรจน์  ต.สุวรรณ  ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 13 ผชก. (นายสาโรจน์ฯ)
9  นายสุรเชษฐ์  เหล่าพูลสุข  รองผู้ว่าการฯ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) 14 รผว.
10  นางจันทนา  ตระการ  ผู้อำนวยการกอง 11 สผว.
11  นายวัฒนศักดิ์  เฮาะประเสริฐ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สผว.
12  นายณัฐพงศ์  สงฆ์ประชา  ผู้อำนวยการกอง 11 สกม.
13  นายสุรพงษ์  รัตนภูวลักษณ์  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 สตส.
14  นางสาวบุษกร  อยู่สุข  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝนย.
15  นายภัคพล  ธนรักษ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝนย.
16  นางสาวสุมามาลย์  พานิชวิทย์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝพค.
17  นางสาวอัญชลี  เจนพานิชทรัพย์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝพค.
18  นายจเด็จ  แดงแสงเทียน  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทท.
19  นางสาวจิตติพร  ภัคพิรุฬห์กุล  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 7 ฝทท.
20  นางสาวธนากานต์  ส่งสุข  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 6 ฝทท.
21  นายนพคุณ  สารวงษ์  โปรแกรมเมอร์ 7 ฝทท.
22  นางสาวนภัสวรรณ  อินทยุง  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 6 ฝทท.
23  นางสาวปวีณา  เปล่งเสียง  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 7 ฝทท.
24  นายปัณณธร  อ่อนลมัย  โปรแกรมเมอร์ 7 ฝทท.
25  นางสาวรัตนา  เบญจวงษ์  พนักงานวิเคราะห์ระบบ 7 ฝทท.
26  นางสาววรรณดี  โอฬาร์ผล  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝทท.
27  นายสมคิด  ลีลิตธรรม  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝทท.
28  นางสาวอมลรดา  ด้วงแพง  พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ 6 ฝทท.
29  นายอานันท์  หวังกุหลำ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทท.
30  นางสาวจิรนันท์  วรจักร  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝชง.
31  นางสาวจุฑารัตน์  วรสุวิทย์  โปรแกรมเมอร์ 7 ฝธด.
32  นายสมประสงค์  สัตยมัลลี  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝธด.
33  นายวนัท  สุจริตธรรมธร  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝวส.
34  นางอุทุมพร  สมุทรนาค  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝบก.2
35  นายนิธินันต์  วิทูรแก้วศิริ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรฟ.
36  นางระวีวรรณ  พงศ์ศุภสมิทธิ์  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรฟ.
37  นายสุพพัต  พิพัฒนกุล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝปก.
38  ร้อยตำรวจเอกศิรวัชร์  แก้วดุสิต  ผู้อำนวยการสถาบัน 11 ฝรภ.
39  นายนพดล  เที่ยงแท้  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝกท.
40  นายทวิช  พึ่งตน  ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก 12 ฝจบ.
41  นายสุทัศน์  สิขเรศ  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝทบ.
42  นายบุรินทร์  ธนะสมบูรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน 11 สปอ.