รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษาอย่างไรให้เข้ากับงาน กรณีศึกษา : งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวคิดการออกแบบอาคารศูนย์บริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟ้า รฟม.  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 4 อาคาร 1
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวพัชรัตนวดี  ศศิสุวรรณ  วิศวกรอาวุโส 11 ผชก. (นายถนอมฯ)
2  นางสาวพนิดา  ไวยากรณ์วิลาศ  พนักงานบริหารธุรกิจ 7 สนก.
3  นางสาวพลอยธัญรัตน์  มนูญผล  พนักงานบริหารธุรกิจ 5 สนก.
4  นายนรัตว์  มะเริงสิทธิ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.
5  นายณัฐ  วศินยนต์  วิศวกร 5 ฝพธ.
6  นางสาวพีรภาว์  ชูพงศ์ไพโรจน์  พนักงานบริหารธุรกิจ 7 ฝพธ.
7  นายนิธินันต์  วิทูรแก้วศิริ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรฟ.
8  นายศุภชัย  บุญสรรค์  วิศวกร 7 ฝรฟ.
9  นางสาวกันต์ธรณ์  ขุนนิธิวราวัฒน์  พนักงานบริหารงานทั่วไปอาวุโส 10 ฝจบ.