รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ภาวะผู้นำ (Leadership)  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายอนุวัฒน์  หมัดหมีม  หัวหน้าแผนก 8 ฝปก.