รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ณ สถานที่ ออนไลน์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวอารีวรรณ  พึ่งพานิช  วิศวกร 7 ฝปก.