รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ  
ณ สถานที่ ออนไลน์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวบุศยรินทร์  ศรีศุภชัยยา  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝปก.