รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 19  
ณ สถานที่ สถาบันพระปกเกล้า
 


ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
ไม่มีรายการข้อมูล