รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร หลักกฎหมายว่าด้วยประชาชนอาเซียน ความรู้พื้นฐานทั่วไปที่ควรทราบ  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายอาณัติ  สิงห์สังข์  พนักงานกู้ภัย 6 ฝรภ.