รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  จ่าเอกสิทธิศักดิ์  สินธุยศ  พนักงานสื่อสาร 8 ฝรภ.