รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวพัชราภา  ใจดี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 ฝบก.1