รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ภาวะผู้นำ (Leadership)  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายสิริชัย  ที่ดี  หัวหน้าแผนก 9 ฝพค.