รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางวนิชา  เจนป่า  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สปอ.