รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management)  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวนันท์ชญาน์  ทองวิวัฒน์  พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 ฝทบ.