รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวธนวรท  เบ็ญจกุล  พนักงานทรัพยากรบุคคล 7 ฝทบ.