รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ  
ณ สถานที่ อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาววรรณวิภา  จินะราช  พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 ฝบก.1