รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ สำหรับผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าแผนก   
ณ สถานที่ On-line ผ่าน Microsoft team และทาง On-site ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9
 


ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
ไม่มีรายการข้อมูล