รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน HR  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวนนทิมาศ  อื้อจรรยา  พนักงานทรัพยากรบุคคล 6 ฝทบ.