รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายอัครวัฒน์  จิรกิตติ์ธนพร  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.