รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การสอนงาน  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายจักรพงษ์  มาลากุล ณ อยุธยา  หัวหน้าแผนก 9 ฝกท.