รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวพรปวีณ์  ชมชาติ  วิศวกร 7 ฝพค.