รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  
ณ สถานที่ ผ่านระบบบออนไลน์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางรพีพร  แก้วทรัพย์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝวส.