รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน  
ณ สถานที่ สำนักงาน กพ ออนไลน์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวภัทรานิษฐ์  ตรีธนาพิพัชร์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.2