รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การสอนงาน  
ณ สถานที่ สำนักงาน กพ ออนไลน์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางมาลี  กุลแพทย์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1