รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ระบบราชการไทย  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวณัชชานิษฐ์  ประพฤติดี  พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 ฝรภ.