รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา  
ณ สถานที่ สำนักงาน กพ. ออนไลน์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสิริพักตร์  หิรัญพัทธ์พร  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1