รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน (Feasibility Study)  
ณ สถานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายกฤษณ์  กาญจนไวกูณฐ์  วิศวกร 4 ฝพค.
2  นายกิตติวัฒน์  อินสุพรรณ์  วิศวกร 5 ฝพค.
3  นายเทิดศักดิ์  จันทร์ผูก  วิศวกร 7 ฝพค.
4  นางสาวนลิน  พอดีงาม  วิศวกร 5 ฝพค.