รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร แนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and Standard in Railway Station Design-RSD)  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวแก้วทองพลอย  แก้วศิริ  สถาปนิก 7 ฝวส.
2  นายเอกนรินทร์  อ่อนนุช  หัวหน้าแผนก 9 ฝวส.