รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ความเชื่อมั่นในตนเอง  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายอานัท  คำนาน  พนักงานบริหารธุรกิจ 6 ฝพธ.