รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  สิบเอกจักรพงษ์  ศิษยศาสตร์  พนักงานสื่อสาร 7 ฝรภ.