รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกฤษณา  มังครักษ์  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 สสอ.