รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร วินัยและจรรยาข้าราชการ  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวพนิชกร  สินชัยกิจ  นิติกร 6 สกม.