รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร วินัยและจรรยาข้าราชการ  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวเสาวณีย์  อ่างสุวรรณ์  นิติกร 7 สกม.