รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรือง ขั้นตอนปฏิบัติในการผจญเพลิง  
ณ สถานที่ อาคารจอดรถสามแยกบางใหญ่
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  ร้อยตำรวจเอกเจริญชัย  สารพล  ผู้อำนวยการกอง 11 ฝรภ.
2  จ่าสิบตำรวจไชยา  พิลาวรรณ์  พนักงานบริหารอาวุโส 11 ฝรภ.
3  นายนราธิป  โสภี  หัวหน้าแผนก 9 ฝรภ.
4  นายมนัส  เบ็ญจชาติ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.
5  นายมหิตสร  เหมะทัพพะ  หัวหน้าแผนก 9 ฝรภ.
6  นายวีระชาติ  สีมาวุธ  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 ฝรภ.
7  นายวีระยุทธ  เมษะมาน  หัวหน้าแผนก 9 ฝรภ.
8  นายสรศักดิ์  มำขุนทด  พนักงานกู้ภัย 7 ฝรภ.