รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)  
ณ สถานที่ อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นายสรรพกิต  เหรียญรุ่งโรจน์  วิศวกร 6 ฝบก.2