รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญ  
ณ สถานที่ อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวศรินรัตน์  ทิวะเจริญวงศ์  พนักงานบริหารธุรกิจ 5 ฝธด.