รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ  
ณ สถานที่ อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวกษมา  สาระชาติ  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝบก.1