รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การปรับปรุงการทำงาน  
ณ สถานที่ อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางเอมวิภา  สุขคง  วิศวกร 7 ฝบก.2