รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การจัดลำดับความสำคัญ  
ณ สถานที่ อบรมออนไลน์ สำนักงาน กพ
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวพัชรพร  ประทีปถิ่นทอง  พนักงานบริหารธุรกิจ 6 ฝธด.