รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ทัศนคตืที่่ดีต่อการทำงานภาครัฐ  
ณ สถานที่ การฝึกอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย  สุทธิประภา  พนักงานกู้ภัย 7 ฝรภ.