รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
ณ สถานที่ ห้องประชุม 5 อาคาร 1
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางชณกุณ  ฌานะศักดิ์  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.
2  นางสาวณัชชา  พรหมเมศร์  พนักงานตรวจสอบ 4 สตส.
3  นายภณ  วัชรินทร์  พนักงานตรวจสอบ 7 สตส.
4  นายวาสุกิจจ์  บุญมี  หัวหน้าแผนกอาวุโส 10 สตส.
5  นางสาวสุมิตรา  สุ่นศิริ  ผู้อำนวยการกอง 11 สตส.
6  นายอธิษฐ์  พึ่งพัฒน์  พนักงานตรวจสอบ 4 สตส.