รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่ (Fundamentals for New Auditors)  
ณ สถานที่ ห้องมรกต โรงแรมอะริสตัน กทม.
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวฑิฆัมพร  เดชพงษ์  พนักงานตรวจสอบ 4 สตส.
2  นางสาวณัชชา  พรหมเมศร์  พนักงานตรวจสอบ 4 สตส.