รายงานชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ  
ณ สถานที่ หลักสูตร การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ
 
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ สังกัด
1  นางสาวณัฐกฤตา  ไกรวุฒิสม  พนักงานบริหารงานทั่วไป 7 ฝวส.